bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bình chọn:

3.8 bên trên 420 phiếu

Bạn đang xem: bất phương trình bậc nhất một ẩn

Lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn1. Định nghĩa Xem cụ thể

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả tiếng thắc mắc 1 Bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong những bất phương trình sau,

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2 Trả tiếng thắc mắc 2 Bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau: Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả tiếng thắc mắc 3 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2 Trả tiếng thắc mắc 4 Bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải quí sự tương tự... Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả tiếng thắc mắc 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem tiếng giải

Trả tiếng thắc mắc 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2Trả tiếng thắc mắc 6 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2. Xem tiếng giải

Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 19 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình theo dõi quy tắc gửi vế:

Xem tiếng giải

Bài đôi mươi trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2Giải những bất phương trình (theo quy tắc nhân): Xem tiếng giải Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 22 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập luyện nghiệm bên trên trục số: Xem tiếng giải

Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 23 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập luyện nghiệm bên trên trục số:

Xem tiếng giải

Bài 24 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2Giải những bất phương trình: Xem tiếng giải

Bài 25 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 25 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Giải những bất phương trình

Xem tiếng giải

Bài 26 trang 47 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 26 trang 47 SGK Toán 8 tập luyện 2. Hình vẽ sau màn trình diễn tập luyện nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình sở hữu nằm trong tập luyện nghiệm) Xem tiếng giải

Bài 27 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải bài xích 27 trang 48 SGK Toán 8 tập luyện 2. Đố. Kiểm tra coi độ quý hiếm x = -2 sở hữu là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem tiếng giải

Bài 28 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 28 trang 48 SGK Toán 8 tập luyện 2. Cho bất phương trình x2 > 0 Xem tiếng giải Bài 30 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2Giải bài xích 30 trang 48 SGK Toán 8 tập luyện 2. Một người dân có số chi phí không thật 70 000 đồng bao gồm 15 tờ giấy má bạc với nhì loại mệnh giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người cơ sở hữu từng nào Xem tiếng giải

Bài 31 trang 48 sgk toán 8 tập luyện 2

Giải những bất phương trình và màn trình diễn tập luyện nghiệm bên trên trục số:

Xem tiếng giải