bài tập về thì hiện tại hoàn thành

Bài viết lách 50 Bài luyện Thì thời điểm hiện tại triển khai xong đặc biệt hoặc với điều giải bao gồm rất đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Thì thời điểm hiện tại triển khai xong và bên trên 50 bài xích luyện về Thì thời điểm hiện tại triển khai xong tinh lọc, với đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Thì thời điểm hiện tại triển khai xong.

50 Bài luyện Thì thời điểm hiện tại triển khai xong đặc biệt hoặc với điều giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Cách dùng

Bạn đang xem: bài tập về thì hiện tại hoàn thành

- Hành động đang được triển khai xong cho đến thời gian thời điểm hiện tại nhưng mà ko nhắc cho tới nó xẩy ra Khi nào

- Hành động chính thức ở vượt lên trước khứ và đang được kế tiếp ở hiện nay tại

- Về một hành vi nhập vượt lên trước khứ tuy nhiên cần thiết bên trên thời gian nói

2. Cấu trúc

Khẳng lăm le (+)

S + have/ has + VpII

Trong đó:

– S = I/ We/ You/ They + have

– S = He/ She/ It + has

Eg: It has rained for 2 days.

(Trời mưa 2 ngày rồi.)

Phủ lăm le (-)

S + haven’t/ hasn’t + VpII

Trong đó:

– haven’t = have not

– hasn’t = has not

Eg: We haven’t met each other for a long time.

(Chúng tôi ko gặp gỡ nhau nhập một thời hạn nhiều năm rồi.)

Nghi vấn (?)

Have/ Has + S + VpII ?

Trong đó:

- Yes, I/ we/ you/ they + have.

- Yes, he/ she/ it + has.

Eg:

- Have you ever travelled lớn America? (Bạn từng phượt cho tới Mỹ lúc nào chưa?)

- Yes, I have./ No, I haven’t.

3. Dấu hiệu nhận biết

just, recently, lately thời gian gần đây, một vừa hai phải mới
alreadyrồi
before trước đây
ever đã từng
never chưa từng, ko bao giờ
for + N – quãng thời gian trong khoảng tầm (for a year, for a long time, …)
since + N – mốc/điểm thời gian từ Khi (since 1992, since June, …)
yet chưa (dùng nhập câu phủ lăm le và câu hỏi)
so far = until now = up lớn now = up lớn the present cho cho tới bây giờ

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Cho dạng chính của động kể từ nhập ngoặc.

1. She already ( watch) this movie.

2. He (write) his report yet?

3. We (travel) lớn Thủ đô New York lately.

4. They (not give) his decision yet.

5. Tracy ( not see) her friend for 2 years.

6. I (be) lớn London three times.

7. It (rain) since I stopped my work.

8. This is the second time I (meet) him.

9. They (walk) for more than thở 2 hours.

10. You (get) married yet?

1. has already watched

2. has he written

3. have travelled

4. haven’t given

5. hasn’t seen

6. have been

7. has rained

8. have met

9. have walked

10.have you got

Task 2. Viết lại câu sao cho tới nghĩa ko thay đổi dùng kể từ khêu gợi ý nhập ngoặc.

1. She started lớn live in Hanoi 2 years ago. (for)

→ …………………………………………………………………………………………………………………………

2. He began lớn study English when he was young. (since)

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. This is the best novel I have ever read. (before)

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………

1. She has lived in Hanoi for 2 years. (Cô ấy sinh sống ở Hà Thành được hai năm rồi.)

2. He studied English since he was young. (Anh ấy học tập giờ đồng hồ Anh kể từ lúc anh ấy còn con trẻ.)

3. This is the first time I have ever eaten this kind of food. (Đây là thứ tự trước tiên tôi từng được ăn loại thực phẩm này.)

4. She is the most beautiful girl I have ever met. (Cô ấy là cô nàng đẹp tuyệt vời nhất nhưng mà tôi từng gặp gỡ.)

5. I have never read such a good novel before. (Trước phía trên tôi trước đó chưa từng phát âm một cuốn tè thuyết này hoặc như vậy.)

Task 3. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm và sửa bọn chúng.

1. I haven’t cutted my hair since last June.

………………………………………………………………………………………………………………………………

2. She has not working as a teacher for almost 5 years.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. The lesson haven’t started yet.

……………………………………………………………………………………

4. Has the cát eat yet?

………………………………………………………………

5. I am worried that I hasn’t still finished my homework yet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. I have just decided lớn start working next week.

………………………………………………………………………………………………………………………………

7. He has been at his computer since seven hours.

………………………………………………………………………………………………………………………………

8. She hasn’t receivedany good news since a long time.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. My father hasn’t playedany sport for last year.

………………………………………………………………………………………………………………………………

10. I’d better have a shower. I hasn’t hadone since Thursday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. cutted ⇒ cut

2. working ⇒ worked

3. haven’t ⇒ hasn’t

4. eat ⇒ eaten

5. hasn’t ⇒ haven’t

6. (Ko sai)

7. since ⇒ for

8. since ⇒ for

9. for ⇒ since

10. hasn’t ⇒ haven’t

Task 4. Viết lại những câu sau dựa vào những kể từ cho tới sẵn với dùng thì thời điểm hiện tại triển khai xong.

1. We/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

…………………………………………………………………………………………………………………

2. How/ long/ you/ live/ here?

…………………………………………………………………………………

3. You/ ever/ been/ Russia?

……………………………………………………………………………………

4. She/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

……………………………………………………………………………………………………………

5. They/ repair/ lamps/ yet?

……………………………………………………………………………

1. We haven’t eaten out since mom’s birthday.

2. How long have you lived here?

3. Have you ever been lớn Russia?

4. She hasn’t met her kids since Christmas.

5. Have they repaired the lamps yet?

Task 5. Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án chính.

1. There _______________ a lot of changes in Vietnam since the 1990s.

A. was     B. have been

C. has been     D. are

2. It _______________ him almost 1 hour lớn go lớn school by bus every day.

A. takes    B. took

C. has taking    D. is taking

3. Her hometown _______________ a lot of hills and mountains.

Xem thêm: đột biến nhiễm sắc thể

A. has     B. gets

C. is     D. has got

4. My dog _______________ my cát since I came home page.

A. is chasing    B. has chased

C. chased     D. chases

5. I fell asleep while I _______________ my homework last night.

A. was doing    B. have done

C. did     D. is doing

1. B. have been

2. A. takes

3. A. has

4. B. has chased

5. was doing

Task 6. Chia động kể từ nhập ngoặc.

1. There is no more cheese. I (eat)……………. it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make)………….. a mistake.

3. Don’t you want lớn see this programme? It ………….(start).

4. It’ll soon get warm in here. I (turn)……….. the heating on.

5. ………They (pay)…….. money for your mother?

6. Someone (take)………………. my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish)……………. my dinner.

8. ………You ever (eat)………….. Sushi?

9. She (not/come)…………… here for a long time.

10. I (work…………..) here for three years.

11. ………… You ever …………..(be) lớn New York?

12. You (not/do) ………….yor project yet, I suppose.

13. I just (see)………. Andrew and he says he ……..already (do)………. about half of the plan.

14. I ………..just (decide)……… lớn start working next week.

15. He (be)…………. at his computer for seven hours.

16. She (not/have) ……………any fun a long time.

1. There is no more cheese. I (eat) have eaten it all, I’m afraid.

2. The bill isn’t right. They (make) have made a mistake.

3. Don’t you want lớn see this programme? It (start) has started.

4. It’ll soon get warm in here. I (turn) have turned the heating on.

5. Have they (pay) paid money for your mother?

6. Someone (take) has taken my bicycle.

7. Wait for few minutes, please! I (finish) have finished my dinner.

8. Have You ever (eat) eaten Sushi?

9. She (not/come) hasn't come here for a long time.

10. I (work) have worked here for three years.

11. Have You ever (be) been lớn New York?

12. You (not/do) haven't done your project yet, I suppose.

13. I have just (see) seen Andrew and he says he has already (do) done about half of the plan.

14. I have just (decide) decided lớn start working next week.

15. He (be) has been at his computer for seven hours.

16. She (not/have) hasn't had any fun a long time.

Task 7. Quý khách hàng hãy viết lách những thắc mắc nhằm căn vặn những việc người xem đã từng, sử dụng với ‘ever’

1. (ride / horse?)

Have ......................................

2. (be / California?)

Have .........................................

3. (run / marathon?)

Have ..............................................

4. (speak / famous person?)

Have ................................................

5. (most beautiful place / visit?)

What’s.............................................

1. Have you ever ridden a horse?

2. Have you ever been lớn California?

3. Have you ever run rẩy (in) a marathon?

4. Have you ever spoken lớn a famous person?

5. What's the most beautiful place you've ever visited? / ... you have ever visited?

Task 8. Trả điều những thắc mắc phụ thuộc vào kể từ nhập ngoặc.

1. Would you lượt thích something lớn eat?

No, thanks. ..... I have just had lunch... (I / just / have / lunch)

2. Do you know where Julia is?

Yes, .................................................................................. (I / just / see / her)

3. What time is David leaving?

..........................................................................................(He / already / leave)

4. What's in the newspaper today?

I don't know. .. ............................................................. (I / not / read / it / yet)

5. Is Sue com ing lớn the cinema with us?

No, ................................................................................ (She / already / see / the film)

6. Are your friends here yet?

Yes,.......................................................................................... (they / just / arrive)

7. What does Tim think about your plan?

................................................................................................(we / not / tell / him / yet)

2. Yes, I've just seen her./ Yes, I have just seen her. or Yes, I just saw her.

3. He's already left./ He has already left. or He already left.

4. I haven't read it yet. or I didn't read it yet.

5. No, she's already seen the film./ No, she has already seen. or No, she already saw.

6. Yes, they've just arrived./ Yes, they have just arrived. or Yes, they just arrived.

7. We haven't told him yet. or We didn't tell him yet.

Task 9. Đọc những trường hợp, dùng những động kể từ tiếp sau đây và viết lách lại câu với thì thời điểm hiện tại triển khai xong. arrive - break – fall - go - up - grow - improve – lose

1. Tom is looking for his key. He can't find it.

= Tom has lost his key.

2. Lisa can't walk and her leg is in plaster.

Lisa ..........................................................................

3. Last week the bus fare was £1 .80. Now it is £2.

The bus fare ..............................................................

4. Maria's English wasn't very good. Now it is better.

Her English ..............................................................

5. Dan didn't have a beard before. Now he has a beard.

Dan ..........................................................................

6. This morning I was expecting a letter. Now I have it.

The letter .................................................................

7. The temperature was đôi mươi degrees. Now it is only 12.

The ...........................................................................

2. Lisa has broken her leg.

3. The bus fare has gone up.

4. Her English has improved.

5. Dan has grown a beard.

6. The letter has arrived.

7. The temperature has fallen.

Task 10. Chọn “Been” hoặc “Gone”

1. James is on holiday. He's gone lớn Italy.

2. Hello! I've just .............. lớn the shops. I've bought lots of things.

3. A lice isn't here at the moment. She's ........................... lớn the cửa hàng lớn get a newspaper.

4. Tom has ......................... out. He'll be back in about an hour.

5. 'Are you going lớn the bank?' - 'No, I've already ........................... lớn the ngân hàng.'

1. gone

2. been

3. gone

4. gone

5. been

Xem thêm thắt những bài xích luyện Ngữ pháp Tiếng Anh đặc biệt hoặc với điều giải cụ thể khác:

  • Bài luyện Thì thời điểm hiện tại ngày nay triển khai xong tiếp tục đặc biệt hoặc với điều giải
  • Bài luyện Thì vượt lên trước khứ đơn đặc biệt hoặc với điều giải
  • Bài luyện Thì vượt lên trước khứ tiếp tục đặc biệt hoặc với điều giải
  • Bài luyện Thì vượt lên trước khứ triển khai xong đặc biệt hoặc với điều giải

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo dõi dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của công ty chúng tôi.