bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

Cùng Monkey ôn tập dượt lại kỹ năng và kiến thức những dạng đối chiếu và thực hành thực tế bài tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhập phần ôn luyện thời điểm ngày hôm nay nhé!

Tóm tắt ngữ pháp đối chiếu rộng lớn & đối chiếu nhất

Để thực hiện đảm bảo chất lượng bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất, bạn phải tóm được cách sử dụng, cấu tạo của 2 dạng đối chiếu này. 

Bạn đang xem: bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất

Tóm tắt lý thuyết về đối chiếu rộng lớn & đối chiếu nhất nhập giờ Anh. (Ảnh: Internet)

Định nghĩa & Cách dùng

Bạn hãy chú ý cách sử dụng và phân biệt nhằm thực hiện bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất thời gian nhanh, đúng mực nhất nhé!

Tiêu chí

So sánh hơn

So sánh nhất

Định nghĩa & Cách dùng

So sánh rộng lớn là cấu tạo dùng làm đối chiếu điểm lưu ý, đặc điểm, tình trạng,... giữa trung tâm của 2 con người hoặc sự vật nhập câu. 

Trong một vài tình huống, đối chiếu rộng lớn dùng làm thưa về việc thay cho thay đổi của một người hoặc 1 sự vật của thời điểm hiện tại đối với quá khứ.

So sánh nhất là cấu tạo nhấn mạnh vấn đề điểm lưu ý, đặc điểm khác lạ nhất của một đối tượng người dùng, sự vật, vụ việc, hiện tượng lạ với những đối tượng người dùng không giống nhập và một group (ít nhất là 3 đối tượng).

Ví dụ

She is two years older than thở má. (Cô ấy rộng lớn tôi 2 tuổi hạc.)

The balloon got bigger and bigger. (Quả bóng càng ngày càng to hơn.)

It was the happiest day of my life. 

(Hôm ni là ngày niềm hạnh phúc nhất đời tôi.)

Everest is the highest mountain in the world.

(Đỉnh Everest là ngọn núi tối đa trái đất. )

Công thức đối chiếu rộng lớn - nhất với tính kể từ & trạng từ

Trong phép tắc đối chiếu bởi giờ Anh, tất cả chúng ta dùng 2 dạng kể từ bao gồm Tính kể từ & trạng kể từ. Cụ thể cấu tạo cho từng loại kể từ được nêu nhập bảng sau kèm cặp ví dụ:

Loại kể từ so sánh sánh

So sánh hơn

So sánh nhất

Tính kể từ ngắn

S + V + adj + er + than thở + …

He is taller than thở má.

(Anh ấy cao hơn nữa tôi.)

S + V + the + adj + est + …

He is the tallest in my classroom.

(Anh ấy tối đa nhập lớp tôi.)

Tính kể từ dài

S + V + more + adj + than thở + …

My house is more comfortable than thở here.

(Nhà tôi tự do thoải mái rộng lớn ở trên đây.)

S + V + the most + adj + …

This is the most comfortable khách sạn I have ever stayed.

(Đây là hotel tự do thoải mái nhất nhưng mà tôi từng ở)

Trạng kể từ ngắn

S + V + adv + er + than thở + …

They are working harder now.

(Bây giờ công ty chúng tôi đang được thao tác chịu khó rộng lớn.)

S + V + the + adv + est + …

His ankles hurt badly, but his knees hurt worst.

(Mắt cá chân của anh ấy ấy bị thương nặng trĩu, tuy nhiên đầu gối của anh ấy ấy lại nhức nhất.)

Trạng kể từ dài

S + V + more + adv + than thở + …

She began to lớn speak more quickly.

(Cô ấy vẫn chính thức thưa thời gian nhanh rộng lớn.)

S + V + the most + adv + est + …

It rains most often at the beginning of the year.

(Trời mưa thông thường xuyên nhất nhập đầu năm mới.)

Lưu ý

  • Một số tính kể từ, trạng kể từ bất quy tắc thì ko thêm thắt ‘er/ more’ và ‘est/ most’ trước kể từ tê liệt nhằm tạo hình dạng đối chiếu.

  • Một số tính kể từ, trạng kể từ không tồn tại dạng đối chiếu. Chi tiết coi TẠI ĐÂY.

Cách thêm thắt ‘-ER/ MORE’ & ‘-EST/ MOST’ tạo hình kể từ so sánh sánh

Quy tắc công cộng nhằm tạo hình 2 dạng so sánh sánh:

  • So sánh hơn: Thêm –er nhập tính từ/ trạng kể từ cụt & thêm thắt more trước tính từ/ trạng kể từ lâu năm. VD: lame → lamer; quickly → more quickly.

  • So sánh nhất: Thêm –est nhập tính từ/ trạng kể từ cụt & thêm thắt most trước tính từ/ trạng kể từ lâu năm. VD: long → longest; often → most often.

  • Các tình huống nước ngoài lệ với tính kể từ, trạng kể từ với đuôi ‘y’ và bất quy tắc được nêu ví dụ nhập bài xích kỹ năng và kiến thức tổ hợp về đối chiếu rộng lớn & đối chiếu nhất.

Xem chi tiết: [NGỮ PHÁP] So sánh rộng lớn và đối chiếu nhất nhập giờ Anh

100+ Câu bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn & đối chiếu nhất với đáp án

Ở bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay, các bạn sẽ nằm trong Monkey thực hành thực tế bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất nhập giờ Anh. Sau tê liệt, hãy đánh giá đáp án bên dưới nhằm kiểm tra cường độ hiểu và ghi ghi nhớ bài xích của tôi nhé!

Trắc nghiệm đối chiếu rộng lớn & đối chiếu nhất

Bài tập dượt trắc nghiệm về những dạng đối chiếu rộng lớn nhất. (Ảnh: Internet)

1. My sister is two years  __________ than thở má.

A. young   B. so sánh young   C. younger   D. the youngest

2. Do you know what ­__________ animal in the world is?

A. slow   B. slow as   C. slower   D. the slowest

3. I think spring is _________ season of the year.

A. beautiful   

B. very beautiful

C. more beautiful   

D. the most beautiful

4. Maths is _____________ to lớn má than thở biology. 

A. important   

B. so sánh important

C. more important   

D. the most important

5. Helen is __________ ballet dancer in our đô thị.

A. good   B. good as   C. better   D. the best

6. That test was ___________ than thở the previous one last week.

A. difficult   B. so sánh difficult   C. more difficult   D. the most difficult

7. Tom has got __________ message from his parents.

A. long   B. long as   C. longer   D. the longest

8. English is ____________ for má than thở Chinese.

A. easy   B. very easy   C. easier   D. the easiest

9. My phone is ___________ than thở my sister’s phone. 

A. expensive   

B. so sánh expensive

C. more expensive   

D. the most expensive

10. Last winter was ___________ winter in our country.

A. cold   B. cold as   C. colder   D. the coldest

11. Pam’s mobile is ____________ than thở mine.

A. beautiful   

B. very beautiful

C. more beautiful   

D. the most beautiful

12. This siêu xe is _____________ siêu xe produced by this company.

A. new   B. so sánh new   C. newer   D. the newest

13. What continent is ____________: America or Africa?

A. large   B. very large   C. larger   D. the largest

14. Do you know who _______________ woman in the world is?

A. fast   B. so sánh fast   C. faster   D. the fastest

15. Mary is ____________ than thở Ben in my class.

A. clever   B. clever as   C. cleverer   D. the cleverest

16. Who is _____________ runner : Tom or Sam?

A. bad   B. very bad   C. worse   D. the worst

17. This information is ______________ for má than thở the previous one.

A. useful   B. useful as   C. more useful   D. the most useful

18. When was ______________ summer in your country?

A. hot   B. very hot   C. hotter   D. the hottest

19. Bob is _____________ than thở my elder brother.

A. tall   B. tall as   C. taller   D. the tallest

20. Can you name _____________ building in the world?

A. high   B. so sánh high   C. higher   D. the highest

21. Carnivals are ______.

A. more fun    B. most fun   C. fun

22. The carnival in New Orleans is the ______ carnival in the United States.

A. more exciting   B. most exciting   C. excitingest

23. The sun is ______ than thở the moon.

A. larger   B. more larger   C. largest

24. I have some Đen, green, and red grapes. The red grapes are the ______.

A. most delicious   B. delicious   C. more delicious

25. Please give má the ______ slice of pie.

A. small   B. most small   C. smallest

26. Your dog is ______.

A. oldest   B. old    C. more old

27. The boy is ______ than thở his sister.

A. younger   B. more young   C. youngest

28. Which store is the ______?

A. most good   B. better   C. best

29. The white sofa is ______than the red sofa.

A. softer   B. more soft   C. most soft

30. The milk is ______.

A. fresher   B. freshest   C. fresh

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn & đối chiếu nhất tự động luận

Bài tập dượt tự động luận về những dạng đối chiếu rộng lớn nhất. (Ảnh: Internet)

Dựa nhập hình minh họa, hoàn thành xong những câu kể từ 31 - 38. 

31. Haa is __________ Hee. (fast)

32. Hee is __________ Hoo. (slow)

33. Hoo is __________ witch. (fast)

34. Hee is __________ witch. (slow)

35. Haa is __________ Hoo. (beautiful)

36. Hoo is __________ Hee. (ugly)

37. Hee is __________. (beautiful)

38. Hoo is __________. (ugly)

Dựa nhập hình minh họa, hoàn thành xong những câu kể từ 39 - 46.

39. Ogg is __________ Agg. (fat)

40. Ugg is __________ Ogg. (thin)

41. Ogg is __________ . (fat)

42. Agg is __________ . (thin)

43. Ogg is __________ Agg. (good)

44. Agg is __________ Ugg. (bad)

45. Ugg is __________ monster. (good)

46. Agg is __________ monster. (bad)

Hoàn trở thành dạng đích của những kể từ mang đến sẵn (47 - 57)

STT

Positive

Comparative

Superlative

47

   

oldest

48

small

   

49

late

   

50

 

nicer

 

51

happy

   

52

   

easiest

53

 

more difficult

 

54

   

most fortunate

55

 

more boring

 

56

good

   

57

   

worst

Cho dạng đích của kể từ khêu ý nhằm hoàn thành xong câu. (58 - 69)

Xem thêm: triều đình huế thực hiện kế sách gì khi pháp tấn công gia định

58. The Nile is _________ (long) river in the world. 

59. Butterflies are _________ (beautiful) animals you can find.

60. My desk is _________ (tidy) David's.

61. A lot of people drink _________ (hot) milk.

62. Latin is _________ (boring) than thở Spanish.

63. A continent is _________ (big) a country.

64. She always has a _________ (cold) shower in the morning.

65. Sam's name is _________ (usual) than thở Clare's.

66. Who's _________ (intelligent) student in your class ?

67. Who's _________ (good) tennis player in your country?

68. The xanh rớt whale is _________ (heavy) animal in the world.

69. Travelling by siêu xe is _________ (comfortable) travelling by bus.

Điền kể từ phù hợp nhằm hoàn thành xong đoạn văn sau. (70 - 79)

hotter

ever

us

nice as

least

much more

as

in

than

much

Hi Suzan,

I'm having a wonderful time in Los Angeles. The weather is _________ (70) and drier _________ (71) in England and Americans are friendlier than thở _________ (72). The food is better here; it's not the same _________ (73) the food in England at all! From all the countries I've been to lớn, I think English food is the _________ (74) pleasant. It's awful. Yesterday I had the best hamburger I’ve _________ (75) eaten!

The khách sạn is beautiful. I think it’s not as _________ (76) the khách sạn we stayed in Thành Phố New York, but it's _________ (77) comfortable. They say that Los Angeles is one of the most expensive cities _________ (78) the world, but actually, I'm not spending _________ (79) money as I thought. I’ll phone you when I get back.

Love,

Megan.

Cho dạng đích của kể từ khêu ý nhằm hoàn thành xong câu. (80 - 89)

80. This exam was _________ (easy) than thở the exam in May.

81. You should drive _________ (slowly) or you'll have an accident.

82. My new trang chủ is _________ (near) from work than thở the old one.

83. The test wasn't as _________ (difficult) as I thought.

84. This is the _________ (far) place I've ever travelled to lớn.

85. You look much _________ (thin) than thở the last time I saw you.

86. My new computer is a bit _________ (good) than thở the old one.

87. September is the _________ (busy) month of the year for us.

88. There are _________ (few) people today because it's been raining a lot.

89. The _________ (tricky) part of the exam was the listening.

Cho dạng đích của kể từ khêu ý nhằm hoàn thành xong câu. (90 - 109)

90. It was just the _________ time of the day. (crowded)

91. Nothing could be _________ than thở those shores. (desolate)

92. It was _________ than thở he had thought. (early)

93. A conference is _________ than thở a conversation. (formal)

94. A girl should be _________ than thở a man. (small)

95. He looked even _________ than thở he felt. (good)

96. I have not the _________ idea in the world. (slight)

97. It is the _________ hill in the whole country. (high)

98. It was _________ than thở he had expected. (bad)

99. Nothing could be _________ than thở their time. (favourable)

100. Nothing is _________ than thở this rational conclusion. (plain)

101. He is the _________ thing in my life. (big)

102. He is _________ than thở an eldest son. (bad)

103. He is the _________ of men. (critical)

104. They are far _________ than thở we are. (conventional)

105. I sent the _________ woman I could command. (good)

106. He must bởi the _________ he can. (good)

107. Nothing can be _________ than thở such an impression. (dangerous)

108. They were the _________ time of my whole life. (miserable)

109. They were much _________ than thở he had fancied. (near)

110. The countenance is frequently _________ than thở the tongue. (expressive)

Đáp án bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất

Đáp án bài xích tập dượt 100 câu đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm (30 câu) + Tự luận (80 câu).  

Đáp án bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất. (Ảnh: Internet)

Phần trắc nghiệm

1. C

2. D

3. D

4. C

5. D

6. C

7. D

8. C

9. C

10. D

11. C

12. D

13. D

14. D

15. A

16. A

17. C

18. D

19. C

20. D

21. C

22. B

23. A

24. A

25. C

26. B

27. A

28. C

29. A

30. C

Phần tự động luận

Phần 1

Phần 2

31. faster than

32. slower than

33. the fastest 

34. the slowest

35. more beautiful than

36. uglier than

37. the most beautiful

38. the ugliest

39. fatter than

40. thinner than

41. the fattest

42. the thinnest

43. better than

44. worse than

45. the best

46. the worst

Phần 3

Phần 4

47. old - older

48. smaller - smallest

49. later - latest

50. nice - nicest

51. happier - happiest

52. easy - easier

53. difficult - most difficult

54. fortunate - more fortunate

55. boring - most boring

56. better - best

57. bad - worse

58. the longest

59. the most beautiful

60. tidier than

61. hot

62. more boring

63. bigger than

64. cold

65. more usual

66. the most intelligent

67. the best

68. the heaviest

69. more comfortable

Phần 5

Phần 6

Phần 7

70. hotter 

71. than

72. us

73. as

74. least

75. ever

76. nice as

77. much more

78. in

79. as much

80. easier

81. more slowly

82. nearer

83. difficult

84. farthest/furthest

85. thinner

86. better

87. busiest

88. fewer

89. trickiest

90. most crowded

91. more desolate

92. earlier

93. more formal

94. smaller

95. better

96. slightest

97. highest

98. worse

99. more favourable

100. plainer

101. biggest

102. worse

103. most critical

104. more conventional

105. best

106. best

107. more dangerous

108. most miserable

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

109. nearer

110. more expressive

Trên đấy là tổ hợp bài tập dượt đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất nhập giờ Anh. quý khách hãy ôn tập dượt lại lý thuyết và tóm có thể cách tiến hành những dạng bài xích này thiệt đúng mực. Đừng quên theo dõi dõi Blog Học giờ Anh của Monkey nhằm update thêm thắt nhiều bài học kinh nghiệm hữu ích chúng ta nhé!