bài tập toán lớp 1

Bài luyện Toán lớp 1

Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng Toán 1 cơ bạn dạng gom những thầy cô đi ra Bài luyện Toán lớp 1 cho những em học viên ôn luyện, tập luyện gia tăng kỹ năng và kiến thức lớp 1.

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 1

Tài liệu Toán lớp 1

 • Toán lớp 1 Cánh diều MỚI
 • Toán lớp 1 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường Mới
 • Toán lớp 1
 • Giải Toán lớp 1
 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 1
 • Lý thuyết Toán lớp 1
 • Toán Song Ngữ Lớp 1
 • Toán Lớp 1 Nâng Cao
 • Trắc nghiệm Toán lớp 1 Online

Bài luyện vào buổi tối cuối tuần lớp 1

 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng sủa tạo
 • Bài luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

A. Các dạng Toán lớp 1

Chuyên đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết vết <, >, = vô khu vực chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết vết <, >, = vô khu vực chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số phù hợp vô khu vực chấm.

3 < … < 5

6 < ...... < 8

6 > … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 < … < 7

4 < ..... < 6

1 < … < 3

3 > … > 1

0 < ..... < 2

9 > … > 7

8 < … < 10

6 > ..... > 4

2 < … < 4

5 > … > 3

Bài 4 *. Số?

7 < .......... > 81 > .....
4 < .....6 > .....8 < .....
7 > .....9 > .....5 > .....
8 = .......... < 3..... < 8
..... < 4..... < 29 > ....

Bài 5: Viết vết <, >, = vô khu vực chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số phù hợp vô khu vực chấm.

13 < … < 15

16 < ...... < 18

16 > … > 14

20 > … > 18

18 > … > 16

15 < … < 17

14 < ..... < 16

11 < … <1 3

13 > … > 11

10 < ..... < 12

19 > … > 17

18 < … < 15

16 > ..... > 14

12 < … < 14

15 > … > 13

Bài 7: > < =

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10

Bài 8. Số?

17 < .......... > 1811 > .....
14 < .....16 > .....18 < .....
17 > .....19 > .....15 > .....
18 = .......... < 13..... < 18

Bài 9. < , > , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, <?

10 - 2 .... 8 + 1

8 + 2 .... 8 - 2

6 + 3 .... 9 - 0

10 + 0 .... 8 + 2

7 + 3 .... 5 + 3

10 - 5 .... 10 – 3

Bài 11. > , < , =?

Bài ôn luyện ở trong nhà vô thời hạn ngủ dịch

Bài 12. Điền vết >, < , = phù hợp vô dù rỗng.

Bài ôn luyện ở trong nhà vô thời hạn ngủ dịch Covid-19

Bài 13: Dấu <, =, >

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Chuyên đề 2: Viết mặt hàng số, Sắp xếp những số:

Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: .............................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..............................................................

Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: ………………..........................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………..........................

Bài 4. Viết những số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

 • Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: .......................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

 • Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: .....................................................
 • Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ....................................................

Bài 6. Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: ...................................................

- Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, đôi mươi, 13, 10 bám theo loại tự:

Từ bé xíu cho tới lớn: ………………………………………………………………………

Từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………………

Chuyên đề 3: Tìm số lớn số 1, bé xíu nhất

Bài 1.

 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15
 • Khoanh tròn trặn vô số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19
 • Khoanh tròn trặn vô số bé xíu nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12
 • Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12
 • Khoanh tròn trặn vô số bé xíu nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chuyên đề 4: Các luật lệ tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8

6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chuyên đề 5: Giải toán với tiếng văn

Bài 1. Viết luật lệ tính phù hợp.

Có: 6 quyển vở.

Mua thêm: 2 quyển vở

Có vớ cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết luật lệ tính phù hợp.

a) Có:12 kiểu mẫu kẹo

thêm: 3 kiểu mẫu kẹo

Có vớ cả: .... kiểu mẫu kẹo?

b) Có: 9 con cái lợn

Xem thêm: trong một hệ sinh thái

Bán: 6 con cái lợn

Còn lại: ..... con cái lợn?

Bài 3. Viết luật lệ tính phù hợp.

a, Có: 6 ngược cam

Cho đi: 3 ngược cam

Tất cả có: .... ngược cam?

Có: 10 kiểu mẫu kẹo

Đã ăn: 4 kiểu mẫu kẹo

Còn lại: ..... kiểu mẫu kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải Việc bám theo tóm lược sau:

Có: 15 cây hoa

Trồng thêm: 4 cây

Có vớ cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 kiểu mẫu kẹo

Rơi mất: 8 kiểu mẫu kẹo

Còn lại ….. kiểu mẫu kẹo?

Bài 7.

Thùng loại nhất: đôi mươi gói bánh

Thùng loại hai: 10 gói bánh

Cả nhị thúng với toàn bộ ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: đôi mươi viên bi

Nam sót lại …….. viên bi?

B. Tổng hợp ý phiếu bài xích luyện lớp 1

1. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 cho tới 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 cho tới 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ đôi mươi cho tới 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn số 1 trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé xíu nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay lập tức trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, quý khách hàng Lan với 2 kiểu mẫu cây bút chì, u mua sắm thêm vào cho Lan 3 kiểu mẫu cây bút chì nữa. Hỏi Lan với toàn bộ bao nhiêu kiểu mẫu cây bút chì? ( lựa chọn luật lệ tính trúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( kiểu mẫu cây bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( kiểu mẫu cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( kiểu mẫu cây bút chì).

2. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vô khu vực trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số đôi mươi bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 9 bao gồm …. chục và …. đơn vị chức năng.

b, Số ….gồm một chục và 0 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục và 8 đơn vị chức năng.

Số ….gồm một chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho những số: 6, 9, 19, đôi mươi, 1 bố trí những số tiếp tục cho tới

a, Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: …………………………………………….

b, Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số trong những hiểu được lấy số cơ cùng theo với 2 rồi trừ chuồn 1 thì được thành phẩm bởi vì 3?

Số cần thiết dò la là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

1, Một gà với bao nhiêu kiểu mẫu chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số ngay lập tức trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt mũi với bao nhiêu điểm?

Phiếu bài xích luyện lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam với 17 quyển vở, Nam cho tới em 2 quyển. Hỏi

Nam sót lại bao nhiêu quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục và 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết luật lệ tính quí hợp:

Phiếu bài xích luyện lớp 1

Bài 4:
Tìm một số trong những hiểu được lấy 17 trừ chuồn 2 rồi nằm trong thêm một thì tiếp tục đi ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 4

Câu 1: Dấu phù hợp nhằm điền vô khu vực chấm 80 … 75 là:

Câu 2: Kết ngược của luật lệ tính 45 + 5 - 25 là

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn trực tiếp AB lâu năm 7 centimet, đoạn trực tiếp CD lâu năm 12cm. Hỏi cả nhị đoạn trực tiếp lâu năm từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, đáp án đề 4:

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - đôi mươi = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhị đoạn trực tiếp lâu năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19cm.

5. Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói địa điểm những loài vật.

Phiếu bài xích luyện lớp 1 môn Toán - Số 5

Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

45 – 12 = 14 ☐

20 + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho những số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn số 1 và số bé xíu nhất trong số số bên trên.

b) Sắp xếp những số bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu.

Câu 4 (3 điểm): Viết luật lệ tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một đoạn dây rất dài 87cm. quý khách hàng Lan sút giảm đoạn thừng cơ 25cm. Hỏi đoạn thừng sót lại lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Chú chim greed color ở phía trái chú chim red color.

+ Chú chim red color ở phía bên phải chú chim greed color.

b) + Con khỉ phía trên cây. Con sói ở bên dưới cây.

c) + Chú chó phía trên xe lửa greed color.

+ Chú mèo phía trên xe lửa red color.

+ Chú heo phía trên xe lửa greed color nước đại dương.

d) + Gấu bông màu sắc tím ở trước gấu bông gold color.

Câu 2:

45 – 12 = 14 [S]

20 + 30 = 50 [Đ]

34 – 22 = 11 [S]

35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số bé xíu nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn thừng sót lại lâu năm 62 xăng-ti-mét.

C. Bài luyện tự động luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền vết >, <, = vô khu vực chấm;

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: .........................................................................................

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền vết và số vô vết …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài xích Toán

Có: 10 cây cam

Thêm: 5 cây cam

Có vớ cả: ... cây cam?

Đáp án: 

Có toàn bộ số kilomet cam là:

10 + 5 = 15 cây cam

Câu 5: Mẹ phân tách kẹo cho tới nhị bằng hữu. Em được 8 kiểu mẫu kẹo, anh được thấp hơn em 3 kiểu mẫu kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu kiểu mẫu kẹo?

Đáp án: Anh được u phân tách cho tới 5 kiểu mẫu kẹo.

Bài 6: Tìm nhị số sao cho tới khi nằm trong lại được thành phẩm bởi vì 9, lấy số rộng lớn trừ số bé xíu cũng có thể có thành phẩm bởi vì 9.

Đáp án bài xích 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 nên nhị số cần thiết dò la là 9.

Bài 7:

Điền số phù hợp vô khu vực chấm:

Toán lớp 1

Bút dạ có tính lâu năm bởi vì ….cm.

Đáp án: 16cm

Bài 8: Viết luật lệ tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Hoa với 10 ngược táo. quý khách hàng Hà với 15 ngược táo. Hai chúng ta với toàn bộ từng nào ngược táo?

Đáp án: Cả nhị chúng ta có: 10 + 15 = 25 ngược táo

Bài 9: Viết luật lệ tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Lan với 11 viên kẹo. quý khách hàng Hùng với 14 viên kẹo. Hỏi nhị chúng ta với toàn bộ từng nào viên kẹo?

Đáp án: 25 viên kẹo

Bài 10: Viết luật lệ tính rồi rằng câu trả lời:

Mẹ với 48 ngược táo. Mẹ cho tới Lan 11 ngược táo. Hỏi u sót lại từng nào ngược táo?

Đáp án: 48 - 12 = 36 ngược táo

Bài 11: Hình bên:

Bài Toán lớp 1

 • Có.......hình tam giác
 • Có ......hình chữ nhật.

Đáp án:

 • Có 2 hình tam giác
 • Có 1 hình chữ nhật.

Bài 12: Viết luật lệ tính quí hợp:

Toán lớp 1

Đáp án:  4 + 1 = 5

Bài 13: Lan căn vặn Hoa: “Năm ni chị chúng ta từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân là 7 tuổi hạc. Mình tầm thường chị bản thân 2 tuổi hạc.” Hỏi chị của người sử dụng Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Đáp án: 

Chị của người sử dụng Hoa trong năm này với số tuổi hạc là: 7 + 2 = 9 (tuổi)

Bài 14: Hùng căn vặn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trặn chục tuổi hạc. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?.......................................................

Đáp án: Anh vừa vặn tròn trặn chục tuổi hạc tức là anh 10 tuổi hạc Vậy tuổi hạc Hà trong năm này là: 10 – 4 = 6 (tuổi)

Bài 15: Hùng căn vặn Dũng: “Em bé xíu của người sử dụng bao nhiêu tuổi hạc rồi”? Dũng đáp: “Nếu quăng quật chữ số là số nhỏ nhất với 1 chữ số ở số nhỏ nhất với nhị chữ số thì được tuổi hạc em mình”. Hỏi em bé xíu của Dũng bao nhiêu tuổi?

Đáp án: 

Số nhỏ nhất có một chữ số là: 0 Số nhỏ nhất với nhị chữ số là: 10

Bỏ chuồn chữ số 0 của số 10 thì còn số 1. Vậy em bé xíu của Dũng 1 tuổi

Bài 16: Năm phô với Bốn: “Ba năm nữa thì bản thân với số tuổi hạc ngay số lớn số 1 với 1 chữ số”. Hỏi chúng ta Năm bao nhiêu tuổi?

Đáp án:

Số lớn số 1 có một chữ số là: 9

Tuổi của người sử dụng NĂm là: 9 – 3 = 6 (tuổi)

..................................

Xem thêm: công thức tính phần trăm thể tích

Các bậc cha mẹ nên kế hoạch dậy con những khả năng học tập toán lớp 1. Trên phía trên là: Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 với không thiếu thốn những dạng Việc lớp 1 và những phiếu ôn luyện lớp 1 cho những em thực hiện thẳng. Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tư liệu Tổng hợp ý những dạng bài tập toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên với đáp án:

 • 272 Việc lớp 1 ôn luyện bám theo công ty đề
 • 20 đề ôn luyện học viên đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1 Có đáp án
 • Trọn cỗ Bài luyện Toán lớp 1 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng cao
 • Các dạng Bài luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1
 • Bài luyện kiểm đếm và đối chiếu dành riêng cho lớp 1
 • Đề ôn luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 bao hàm những dạng kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên gom những cha mẹ đi ra bài xích luyện Toán lớp 1 cho tới con cái ôn luyện, tập luyện gia tăng kỹ năng và kiến thức lớp 1. Các cha mẹ vận tải về nhằm nằm trong con cái ôn luyện thường ngày nhé!

Ngoài Trọn cỗ Bài luyện Toán cơ bạn dạng lớp 1 trên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 1 nâng lên và bài xích luyện vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 1 không thiếu thốn không giống, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt thành phẩm cao. Chúc những em học tập tốt!