bài tập thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn (Simple Past) là 1 trong những nhập 12 thì cơ bạn dạng nhưng mà ai học tập giờ Anh cũng cần phải “nắm lòng”. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak giải bài tập thì quá khứ đơn nhằm làm rõ kỹ năng, cách sử dụng điểm ngữ pháp này nhé. 

Tổng quan liêu kỹ năng thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ đơn (Simple Past) được dùng làm biểu diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra và kết cổ động trọn vẹn nhập quá khứ.

Bạn đang xem: bài tập thì quá khứ đơn

Kiểm tra vạc âm với bài bác luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click đồ sộ start recording!

Recording... Click đồ sộ stop!

loading

Ví dụ:

  • My little sister bought a barbie doll. (Em gái tôi đang được mua sắm một con cái búp bê barbie.)
  • He went to the zoo last week. (Anh ấy đã đi đến sở thú nhập tuần trước đó.)

1. Cách sử dụng thì quá khứ đơn nhập giờ Anh

Cách dùng Ví dụ
Diễn miêu tả hành vi đang được xẩy ra và dứt trọn vẹn nhập quá khứ.I bought a bag yesterday.

–> Tôi đang được mua sắm một chiếc túi nhập ngày qua.

Diễn miêu tả hàng loạt những hành vi xẩy ra tiếp tục nhập quá khứI went to the company, then I joined a meeting.

–> Tôi đã đi đến công ty lớn và tiếp sau đó tham gia một buổi họp.

Diễn miêu tả hành vi lặp cút tái diễn và đang được kết cổ động nhập quá khứ.I usually visited museums when I was a child. 

–> Tôi thông thường cút tham lam quan liêu viện kho lưu trữ bảo tàng Lúc tôi còn nhỏ.

Diễn miêu tả 1 hành vi chen ngang 1 hành vi không giống đang được xẩy ra nhập quá khứAlex was baking cookies when I came back trang chính.

–> Alex đang được nướng bánh Lúc tôi trở về quê hương.

Sử dụng nhập câu ĐK loại II

→ If + Quá khứ đơn, would + V

If I were you, I would buy it.

–> Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục mua sắm nó.

Sử dụng nhập câu ước không tồn tại thiệt (câu ước loại 2)

→ S + wish (that)+ S + V2/ed

I wish my mother was here now.

–> Tôi ước u tôi đang được ở phía trên lúc này.

Sử dụng nhằm tế bào miêu tả sự khiếu nại mang tính chất lịch sử vẻ vang.Alexander Graham Bell invented the telephone.

–> Alexander Graham Bell đang được sáng tạo rời khỏi điện thoại cảm ứng thông minh.

Dùng nhập một số trong những cấu tạo khác: 

→ It’s + (high) time + S + V(ed) 

→ It is + khoảng chừng thời hạn + since + thì quá khứ

1. It’s time I started to look for new opportunities.

→ Đã đến thời điểm tôi chính thức thăm dò tìm kiếm những thời cơ vừa rồi.

2. It has been three months since Daniel sold his house.

→ Đã phụ vương mon kể từ thời điểm Daniel buôn bán tòa nhà của anh ý ấy.

2. Dấu hiệu phân biệt thì quá khứ đơn

Dấu hiệu Ví dụ
Trong câu sở hữu những trạng từ:

→ Yesterday, last week, last year, last month, ago, the day before, in the past

I woke up at 9 o’clock yesterday.

–> Hôm qua loa tôi thức dậy khi 9h.

Khoảng thời hạn nhập ngày:

→ This evening, this morning, today

She visited her grandmother this morning.

–> Cô ấy đã đi đến thăm hỏi bà nội nhập sáng sủa ni.

Trong những cấu trúc:

–> As if, as though, it’s time, if only, wish 

I wish I didn’t cry.

–>Tôi ước rằng bản thân dường như không khóc.

3. Công thức (cấu trúc) thì quá khứ đơn

Động kể từ To be Động kể từ thường
Câu khẳng địnhS + was/ were + ……S + V-ed
Ví dụShe was in Hanoi last week.

→ Cô ấy đang được ở thủ đô hà nội nhập tuần trước đó.

He played soccer yesterday.

→ Anh ấy đang được nghịch ngợm đá bóng vào trong ngày ngày qua.

Câu phủ ấn định
(-)
S + was/ were + not + ……S + did not + V 
Ví dụShe wasn’t in Hanoi last week.

→ Cô ấy dường như không ở thủ đô hà nội nhập tuần trước đó.

He didn’t play soccer yesterday.

→ Anh ấy ko nghịch ngợm đá bóng nhập ngày qua.

Câu ngờ vực vấn (?)Was/ Were+ S + V?Did + S + V?
Ví dụWas she in Hanoi last week?

→ Cô ấy đang được ở thủ đô hà nội tuần trước đó chính không?

Did he play soccer yesterday?

→ Anh ấy đang được nghịch ngợm đá bóng ngày qua chính không?

Wh-questionWh + was/ were + S + V-inf + …?Wh+ did + S + V-inf + ….?
Ví dụWhy was she in Hanoi last week?

→ Vì sao cô ấy ở thủ đô hà nội tuần trước?

Where did he play soccer yesterday?

→ Hôm qua loa anh ấy đang được nghịch ngợm đá bóng ở đâu?

Công thức và cách sử dụng thì quá khứ đơn

>> Xem thêm:

  • Quá khứ đơn của đồ sộ be
  • Bài luyện phân tách động kể từ nhập ngoặc

Bài luyện thì quá khứ đơn sở hữu đáp án chi tiết

1. Bài luyện hoạt động kể từ thanh lịch thể quá khứ 

Chuyển những động kể từ sau thanh lịch thể quá khứ:

1. come2. go3. read4. stay5. prepare
6. get7. leave8. return9. visit10. cut
11. give12. forget13. receive14. begin15. start
16. build17. talk18. tell19. think20. say

2. Bài luyện phân tách động kể từ thì quá khứ đơn cơ bạn dạng

1. What she _________ (do) last night? – She _________ (do) her homework.

2. My brother_________ (not/use) the computer yesterday.

3. She _________ (live) in Hanoi.

4. Helen _________ (read) the newspaper last night.

5. He _________ (forget) something?

6. I _________ (go) đồ sộ the supermarket after school.

7. You _________ (see) Anne’s mèo yesterday?

8. She was very sad, so sánh she _________ (leave) the office early. 

9. Jack _________  (get) married last month?

10. Last week I _________ (visit) Temple of Literature in Ha Noi. 

11. Hasley _________ (eat) pumpkin soup for dinner.

12. My sister _________ (go) đồ sộ the zoo yesterday.

13. Kate _________ (have) a great time in Paris last summer. 

14.  What she _________ (eat) for dinner yesterday?

15.  I _________ (buy) many souvenirs for my parents.

16. My brother _________ (write) my mother several letters.

17. Helen _________ (help) mạ with my homework last week.

18. I _________ (return) đồ sộ Seoul yesterday. 

19. She _________ (go) đồ sộ the club with a stranger yesterday.

20. She _________ (prepare) dinner with her mother yesterday

3. Bài luyện phân tách động kể từ thì quá khứ đơn nâng lên

Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother and two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 đồ sộ a ball in the palace, leaving Cinderella behind. Cinderella _________ (is)4 feeling sad. Suddenly there _________ (is)5 a burst of light and the fairy godmother _________ (appear)6

With a flick of the magic, she _________ (turn)7 Cinderella into a beautiful princess with glass slippers and a horse carriage _________ (appear)8 at the door. The fairy godmother _________ (warn)9 Cinderella đồ sộ return before midnight. Cinderella _________ (arrive)10 at the ball, the prince _________ (see)11 her and _________ (fall)12 in love with her. 

They _________ (dance)13 together all night, as the clock struck twelve, Cinderella _________ (rush)14 out đồ sộ her carriage leaving one of her slippers behind. 

The prince _________ (go)15 đồ sộ every house in the town with the slipper until he found Cinderella. The prince and Cinderella _________ (live)16 happily ever after.

Bài luyện thì quá khứ đơn dạng phân tách động từ

4. Bài luyện viết lách lại câu kể từ thời điểm hiện tại đơn thanh lịch quá khứ đơn

1. I have breakfast at 7 o’clock.

2. Lily buys a lot of books.

3. They get up at 6 o’clock.

4. Jack closes the door.

Xem thêm: văn tả con mèo lớp 2

5. I spend two hours making a pizza every weekend.

6. The sofa is very uncomfortable.

7. My mother cooks beefsteak for lunch.

8. Leo plays badminton in the park.

9. My sister draws a colorful picture.

10. My brother gets up at 8 o’clock.

11. Alex goes đồ sộ the cinema.

12. Maya listens đồ sộ music.

13. Daniel stays at trang chính all weekend. 

14. Selena sells the Black chair at a fair.

15. I go đồ sộ the zoo.

5. Bài luyện viết lách lại câu thì quá khứ đơn thanh lịch thể phủ ấn định & ngờ vực vấn

1. I went đồ sộ the movies with my boyfriend last night.

2. My mother went đồ sộ the market yesterday.

3. Mark sent mạ a letter apologizing for being late for his appointment last night.

4. I bought a new computer yesterday.

5. I walked đồ sộ school.

6. He gave mạ a bouquet of roses.

7. Karty baked a cake last night.

8. My family went đồ sộ Da Nang đồ sộ see the fireworks festival last year.

9. I called him đồ sộ discuss a new project.

10. She invited mạ đồ sộ her birthday tiệc ngọt.

6. Bài luyện viết lách lại câu thì quá khứ đơn nâng cao

1. I/ play soccer/ yesterday.

2.  My sister/ wash/ the dishes.

3. last night/ I/play/ piano/ for one hour.

4.  They/ not go/ school yesterday.

5.  Lily/ buy/ that house/ last month.

6.  The teacher/ tell/ me/ come back/ in /an hour.

7. What time/ you/ go home/ yesterday/?

8. We/ talk/ about/ our holiday/ in London.

9. My team/ are/ very tired/ after the sự kiện.

10. Leika/ do/ her exercises/ on the bus. 

Bài luyện thì quá khứ đơn dạng viết lách lại câu nâng cao

Có thể chúng ta quan liêu tâm:

  • Bài luyện thì quá khứ tiếp diễn
  • Bài luyện thì sau này đơn
  • Bài luyện câu tường thuật

Đáp án bài tập thì quá khứ đơn

Bài 1:

1. came2. went 3. read4. stayed 5. prepared
6. got7. left8. returned9. visited10. cut
11. gave12. forgot13. received14. began15. started
16. built17. talked18. told19. thought20. said

Bài 2:

1. did she do/ did2. didn’t use3. lived4. read
5. did he forget6. went7. did you see8. left
9. did Jack get10. visited11. ate12. went
13. had14. did she eat15. bought16. wrote
17. helped18. returned19. went20. prepared

Bài 3:

1. lived2. worked 3. went 4. was 
5. was6. appeared7. turned8. appeared
9. warned10. arrived11. saw12. fell
13. danced14. rushed15. went16. lived

Bài 4:

1. I had breakfast at 7 o’clock.

2. Lily bought a lot of books.

3. They got up at 6 o’clock.

4. Jack closed the door.

5.  I spent two hours making a pizza.

6. The sofa was very uncomfortable.

7. My mother cooked beefsteak for lunch.

8. Leo played badminton in the park.

9. My sister drew a colorful picture.

10. My brother got up at 8 o’clock.

11. Alex went đồ sộ the cinema.

12. Maya listened đồ sộ the music.

13. Daniel stayed at trang chính all weekend. 

14. Selena sold the Black chair at a fair.

15. I went đồ sộ the zoo.

Đáp án bài tập thì quá khứ đơn và chỉ dẫn giải cụ thể

Bài 5:

Thể phủ định Thể ngờ vực vấn
1. I didn’t go đồ sộ the movies with my boyfriend last night.1. Did you go đồ sộ the movies with your boyfriend last night?
2. My mother did not go đồ sộ the market yesterday.2. Did your mother go đồ sộ the market yesterday?
3. Mark didn’t send mạ a letter apologizing for being late for my appointment last night.3. Did Mark send you a letter apologizing for being late đồ sộ your appointment last night?
4. I didn’t buy a new computer yesterday.4. Did you buy a new computer yesterday?
5. I didn’t walk đồ sộ school.5. Did you walk đồ sộ school?
6. He didn’t give mạ a bouquet of roses6. Did he give you a bouquet of roses?
7. Karty didn’t bake a cake last night.7. Did Karty bake a cake last night?
8. My family didn’t go đồ sộ Da Nang đồ sộ see the fireworks festival last year.8. Did your family go đồ sộ Da Nang đồ sộ watch the fireworks festival last year?
9. I didn’t điện thoại tư vấn him đồ sộ discuss a new project.9. Did you điện thoại tư vấn him đồ sộ discuss a new project?
10. She didn’t invite mạ đồ sộ her birthday tiệc ngọt.10. Did she invite you đồ sộ her birthday party?

Bài 6: 

1. I played soccer yesterday.

2. My sister washed the dishes.

3. Last night, I played the piano for one hour.

4. They didn’t go đồ sộ school yesterday.

5. Lily bought that house last month.

6. The teacher told mạ đồ sộ come back in an hour.

7. What time did you go trang chính yesterday?

8. We talked about our holiday in London.

9. My team was very tired after the sự kiện.

Xem thêm: mg(oh)2

10. Leika did her exercises on the bus.

>> Xem thêm: Bài luyện thì quá khứ trả thành

Trên đó là hoàn toàn cỗ bài bác luyện về thì quá khứ đơn nhưng mà ELSA Speak đang được tổ hợp được. Quý Khách hãy rèn luyện nhằm đoạt được điểm ngữ pháp này rưa rứa đạt điểm trên cao trong số kỳ thi đua nhé.