axetilen + agno3/nh3

Phản ứng C2H2 + AgNO3 hoặc Axetilen rời khỏi Tệ Bạc axetilua nằm trong loại phản xạ thế tự ion sắt kẽm kim loại đã và đang được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập luyện đem tương quan về C2H2 đem lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: axetilen + agno3/nh3

1. Phương trình phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

HCCH + 2AgNO3 + 2NH3→ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Phản ứng ra mắt tức thì ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Có kết tủa vàng xuất hiện; kết tủa là (bạc axetilua).

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Sục khí axetilen nhập ống thử đem chứa chấp hỗn hợp AgNO3/NH3.

5. Lưu ý về phản xạ axetilen thuộc tính với AgNO3/NH3

- Phản ứng đằm thắm axetilen và AgNO3/NH3 là phản xạ thế H vui nhộn. Đây không phải là phản xạ tráng gương.

6. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

6.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi đem niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở nên anken, tiếp sau đó tạo ra trở nên ankan.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo hợp ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng thuộc tính với ankin theo gót nhị tiến độ thường xuyên.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin thuộc tính với HX theo gót nhị tiến độ thường xuyên.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi đem xúc tác phù hợp, ankin thuộc tính với HCl sinh rời khỏi dẫn xuất monoclo của anken.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo gót quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo gót tỉ trọng số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

6.2. Phản ứng thế tự ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy đem kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen rời khỏi Tệ Bạc axetilua

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 tự ion bạc

Quảng cáo

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon link thân phụ đầu mạch đem tính vui nhộn cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế tự ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

6.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + AgNO3 + NH3 → Ag–C≡C-Ag + NH4NO3 | Axetilen rời khỏi Tệ Bạc axetilua

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Số đồng phân ankin đem công thức phân tử C5H8 không tác dụng với hỗn hợp chứa chấp AgNO3/NH3

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3CCCH2CH3

Câu 2: X hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản xạ. Phản ứng cháy nhập oxi, phản xạ nằm trong brom, phản xạ nằm trong hiđro (xúc tác Ni, t0), phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3. X là

A. etan

B. etilen

C. axetilen

D. but-2-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

X nhập cuộc phản xạ nằm trong brom, nằm trong hidro cần đem link π xoàng xĩnh bền (loại A)

X đem phản xạ thế với hỗn hợp AgNO3/NH3 → X là ank-1-in

→ Chất vừa lòng đề Câu là axetilen.

Câu 3: Để phân biệt but-1-in và but-2-in người tao uống thuốc test nào là sau đây?

A. Dung dịch láo hợp ý KMnO4 + H2SO4

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Các ankin-1-in đem phản xạ đặc thù là thuộc tính với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa gold color → lựa chọn dung dịch test là hỗn hợp AgNO3/NH3

Phương trình hóa học:

CHCCH2CH3+AgNO3+NH3AgCCCH2CH3+NH4NO3

Câu 4: Dẫn 17,4 gam láo hợp ý khí X bao gồm propin và but-2-in lội thiệt lờ đờ qua loa bình đựng hỗn hợp AgNO3/NH3 dư thấy đem 44,1 gam kết tủa xuất hiện tại. Phần trăm thể tích của từng khí nhập X là

A. C3H4 (80%) và C4H8 (20%)

B. C3H4 (25%) và C4H6 (75%)

C. C3H4 (75%) và C4H6 (25%)

D. C3H4 (20%) và C4H6 (80%)

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Khi mang đến láo hợp ý X thuộc tính với hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chỉ mất propin phản xạ, but-2-in ko phản xạ vì thế không tồn tại nối thân phụ đầu mạch.

Phương trình hóa học

CHCCH3+AgNO3+NH3AgCCCH3+NH4NO3

Ta có: n = 0,3 mol

Theo phương trình: nC3H4=n=0,3 mol

mC3H4=0,3.40=12 gam

mC4H6=17,412=5,4 gam

nC4H6=5,454=0,1 mol

Thành phần xác suất về thể tích những khí nhập láo hợp ý là

%VC3H4=0,30,3+0,1.100%=75%

%VC4H6=100%75%=25%

Câu 5: Cho 3,36 lít khí ankin X (đktc) phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 chiếm được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A. C4H6

B. C2H2

C. C4H4

D. C3H4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nX = 0,15 mol

Xem thêm: ôn tập phần văn học 11

Gọi công thức của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

Ta có: n= nX = 0,15 mol

M=360,15=240

TH1: Ankin đem 1H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 108 + 1 = 133

→ không tồn tại ankin thỏa mãn

TH2: Ankin đem 2H linh động

Mankin = 14n – 2 = 240 – 2.108 + 2 = 26

→ X là C2H2

Câu 6: Cho 0,1 mol láo hợp ý bao gồm axetilen và ankin X đem tỉ trọng mol 1:1 nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 dư nhập NH3 chiếm được 19,35 gam kết tủa. Công thức của ankin X là

A. CH3CH2CH2CCH

B. CH3CH2CCH

C. CH3CCCH3

D. CH3CCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

nC2H2=nX=0,12=0,05 mol

TH1: ankin X ko thuộc tính với AgNO3/NH3

Kết tủa chiếm được là Ag2C2

nAg2C2=nC2H2=0,05 moln=0,05.240=12<19,35g (không thỏa mãn)

TH2: ankin X có công năng với AgNO3/NH3

Gọi công thức của ankin là RCCH

→ Kết tủa chiếm được bao gồm Ag2C2 (0,05 mol) và RCCH(0,05 mol)

Ta có: 0,05.240 + 0,05(R + 132) = 19,35 → R = 15 (-CH3)

Vậy X là CH3CCH

Câu 7: Hỗn hợp ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung giá buốt 14,56 lít láo hợp ý X (đktc), đem Ni xúc tác cho tới Khi phản xạ trọn vẹn chiếm được láo hợp ý Y đem lượng 10,8 gam. thạo tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y đem kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng quyết định luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo hợp ý Y đem kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy nhập láo hợp ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + nó = 40 → x = 3 và nó = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 8: Cho 3,12 gam ankin X phản xạ với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, ), chiếm được láo hợp ý Y chỉ mất nhị hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Gọi công thức phân tử ankin X: CnH2n2n2

CnH2n2+H2Pb/PbCO3,t0CnH2n0,10,1(mol)

Sau phản xạ chiếm được 2 hidrocacbon →ankin X dư

nX>0,1MX<3,120,1=31,2 ankin X là C2H2

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn láo hợp ý X bao gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol từng hóa học tự nhau) chiếm được 0,09 mol CO2. Nếu lấy và một lượng láo hợp ý X như bên trên thuộc tính với cùng 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, thì lượng kết tủa chiếm được to hơn 4 gam. Công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 nhập X theo lần lượt là

A. CHCCH3,CH2=CHCCH

B. CHCCH3,CH2=C=C=CH2

C. CH2=C=CH2,CH2=C=C=CH2

D. CH2=C=CH2,CH2=CHCCH

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol những hóa học nhập láo hợp ý X đều là x mol

nCO2=2x+3x+4x=0,09x=0,01

C2H2AgNO3/NH3Ag2C20,01 0,01

Khối lượng kết tủa dẫn đến tự C2H2 phản xạ với AgNO3/NH3 là 2,4 gam suy rời khỏi nhị hóa học sót lại Khi phản xạ với AgNO3/NH3 mang đến lượng kết tủa to hơn 1,6 gam

CH2=CHCCHAgNO3/NH3CH2=CHCCAg 0,01 0,01

Khối lượng kết tủa dẫn đến tự C4H4 phản xạ với AgNO3/NH3 là một,59 gam

→ C3H4 cần nhập cuộc phản xạ kết tủa

Vậy công thức cấu trúc của C3H4 và C4H4 nhập X theo lần lượt là CHCCH3,CH2=CHCCH

Câu 10: Cho 13,8 gam hóa học cơ học X đem công thức phân tử C7H8 thuộc tính với cùng 1 lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, chiếm được 45,9 gam kết tủa. X đem từng nào đồng phân cấu trúc vừa lòng

A. 5

B. 4

C. 6

D. 2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình phản ứng

C7H8+nAgNO3+nNH3C7H8nAgn+nNH4NO30,15 0,15

Ta có: (12.7 + 8-n + 108n).0,15 = 45,9 → n = 2

Mặt không giống chừng bất bào hòa của C7H8 tự 2.78+22=4

→ C7H8 đem nhị nối thân phụ ở đầu mạch, những đồng phân vừa lòng là

CHCCH2CH2CH2CCH

CHCCH2CH(CH3)CCH

CHCC(CH3)2CCH

CHCCH(C2H5)CCH

Câu 11: Đốt cháy m gam hidrocacbon A ở thể khí nhập ĐK thông thường được CO2 và m gam H2O. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hidrocacbon B là đồng đẳng tiếp nối của A rồi hít vào toàn cỗ thành phầm cháy vào trong bình nước vôi nhập dư thấy lượng bình tăng x gam. Giá trị x là

A. 29,2 gam

B. 31 gam

C. trăng tròn,8 gam

D. 16,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của A là CxHy

Phương trình phản ứng:

CxHy+(x+y4)O2t0xCO2+y2H2Om12x+y y2.m12x+y

y2.m12x+y=m18xy=23

Vì hidrocacbon A ở thể khí nên số C ko vượt lên quá 4. Vậy A là C4H6, đồng đẳng tiếp nối của A là C5H8

C5H8+O2,t05CO2+4H2O0,1 0,5 0,4

x=0,5.44+0,4.18=29,2 gam

Câu 12: Cho 2,24 lít (đktc) láo hợp ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội lờ đờ qua loa bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần xác suất thể tích của C2H2 đem nhập láo hợp ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo lần lượt là x và nó mol

x + nó = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta đem lượng bình tăng tự lượng láo hợp ý khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = nó = 0,05

Phần trăm thể tích tự xác suất số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: chất xúc tác là gì

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp