a closer look 2 unit 6 lớp 8


1. Use the verbs from the box with will or won't to lớn complete these dialogues. 2. Arrange these words and phrases in the correct order to lớn khuông meaningful sentences. 3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional. 4. Fill in each blank with IF or UNLESS. 5. Complete the following sentences to lớn make them true for you. Then share your answers with a partner.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The future simple (Thì sau này đơn)

1. Use the verbs from the box with will or won't to lớn complete these dialogues.

(Sử dụng những động kể từ vô vỏ hộp với will hoặc won't nhằm hoàn thiện những đoạn đối thoại này.)

               take                have                tell                  join               attend               do

Example: (Ví dụ)

A: What are you doing this weekend?

(Cuối tuần này chúng ta thực hiện gì?)

B: I don't know yet. I think my dad will take us to lớn the Ethnology Museum.

(Tôi vẫn không biết. Tôi nghĩ về tía tôi tiếp tục trả công ty chúng tôi cho tới chỉ tàng Dân tộc học tập.)

1. Alice: Are you taking exams next week, Phong?

    Phong: I'm not sure. The teacher _____ us tomorrow.

2. Linh: Where are you going on the holiday, Chris?

   Chris: We're planning to lớn visit Ta Ho Village. We _____ the local festival, but we _____ the tribal dance as it is late in the evening.

3. Dad: Are you having online lessons tomorrow?

    Daughter: No. We _____ lessons, but we _____ experiments in the lab.

Phương pháp giải:

will + V: sẽ

won't + V: sẽ không

Lời giải chi tiết:

1. will tell

2. will attend – won’t join

3. won’t have – will do

1. Alice: Are you taking exams next week, Phong?

   (Tuần sau chúng ta với đua ko Phong?)

   Phong: I'm not sure. The teacher will tell us tomorrow.

   (Mình ko có thể nữa. Mai nghề giáo tiếp tục thưa mang đến bọn chúng bản thân biết.)

2. Linh: Where are you going on the holiday, Chris?

    (Cậu tấp tểnh tiếp tục cút đâu vô kì ngủ vậy Chris?)

    Chris: We're planning to lớn visit Ta Ho Village. We will attend the local festival, but we won’t join the tribal dance as it is late in the evening.

    (Mình tấp tểnh tiếp cận xã Ta Ho. Mình tiếp tục tham gia liên hoan khu vực, tuy nhiên bản thân sẽ không còn nhập cuộc vô buổi nhảy với những cỗ tộc vì thế khi này đã tối muộn rồi.)

3. Dad: Are you having online lessons tomorrow?

   (Sáng mai con cái với tiết học tập trực tuyến không?)

    Daughter: No. We won’t have lessons, but we will do experiments in the lab.

    (Không. Tụi con cái không tồn tại lớp học tập trực tuyến, tuy nhiên tiếp tục thực hiện thực nghiệm vô chống thực nghiệm.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Arrange these words and phrases in the correct order to lớn khuông meaningful sentences.

(Sắp xếp những kể từ và cụm kể từ này theo như đúng trật tự sẽ tạo trở thành những câu với nghĩa.)

1. We / first-term exams / our / will take / very soon / .

2. Alaska / they / in an igloo / stay / when / visit / Will they / ? 

3. She / the tribal groups / to lớn help them / will work with / revive their culture / .

4. online learning / in / I won't choose / the second semester / .

5. I'll come / to lớn / I go / to lớn London / if / this summer / see you / .

Lời giải chi tiết:

1. We will take our first-term exams very soon.

(Chúng tớ tiếp tục đua học tập kì một rất rất sớm thôi.)

2. Will they stay in a igloo when they visit Alaska?

(Họ tiếp tục sinh sống vô căn nhà tuyết khi chúng ta cho tới Alaska chứ?)

3. She will work with the tribals groups to lớn help them revive their culture.

(Cô ấy tiếp tục thao tác làm việc với những group cỗ lạc để giúp đỡ hồi sinh lại văn hóa truyền thống của mình.)

4. I won't choose online learning in the second semester.

(Mình sẽ không còn lựa chọn học tập trực tuyến vô học tập kì nhị.)

5. If I go to lớn London this summer, I'll come to lớn see you.

(Nếu hè này bản thân cho tới Luân đôn, bản thân sẽ tới thăm hỏi chúng ta.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

First conditional (Câu ĐK loại 1)

3. Give the correct tense of the verbs in brackets, using the first conditional.

(Cho thì đích của động kể từ vô ngoặc, dùng ĐK loại 1.)

1. If you (eat) _____ an táo khuyết every day, you will stay healthy.

2. Will Dan wear a kilt if he (go) _____ to lớn Scotland?

3. He (have) _____ sore eyes if he spends too much time on the computer.

4. If you (not do) _____ anything bad, you won't get into trouble.

5. _____ she (be) _____ able to lớn eat the soup if I put some chillies in it?

Phương pháp giải:

Công thức câu ĐK loại 1:

Mệnh đề điều kiện

Mệnh đề chính

If + S + V (s/es)

(If + thì thời điểm hiện tại đơn)

S + will + V0

Xem thêm: trọng tâm là giao điểm của ba đường gì

(S + will + động kể từ nguyên vẹn mẫu)

Lời giải chi tiết:

1. eat

2. goes

3. will have

4. don’t do

5. Will - be

1. If you eat an táo khuyết every day, you will stay healthy.

(Nếu chúng ta ăn một ngược táo thường ngày, các bạn sẽ khỏe khoắn.)

2. Will Dan wear a kilt if he goes to lớn Scotland?

(Liệu Dan với khoác một chiếc váy phái mạnh nếu như anh tớ cho tới Scotland không?)

3. He will have sore eyes if he spends too much time on the computer.

(Anh tớ sẽ ảnh hưởng nhức đôi mắt nếu như dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên PC.)

4. If you don’t do anything bad, you won't get into trouble.

(Nếu chúng ta ko làm cái gi xấu xí, thì các bạn sẽ ko bắt gặp phiền nhiễu đâu.)

5. Will she be able to lớn eat the soup if I put some chillies in it?

(Liệu cô ấy rất có thể ăn súp nếu như tôi quăng quật không nhiều ớt vô không?)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Fill in each blank with IF or UNLESS.

(Điền vào cụ thể từng khu vực rỗng tuếch IF hoặc UNLESS.)

1. ______ we eat lunch now, we won't arrive at the cinema on time.

2. The teacher will be furious ______ you don't bởi the homework.

3. I won't eat kimchi when I go to lớn Korea ______ I have to lớn.

4. ______ you turn on the light, you will be able to lớn see better.

5. You won't be able to lớn find the house ______ you use your GPS. There’s no one around.

Phương pháp giải:

If + S + V: nếu

Unless + S + V: nếu như... không

Lời giải chi tiết:

1. Unless

2. if

3. unless

4. If

5. unless

1. Unless we eat lunch now, we won't arrive at the cinema on time.

(Nếu giờ đây tất cả chúng ta ko ăn trưa, tất cả chúng ta sẽ không còn cho tới rạp chiếu phim kịp giờ.)

2. The teacher will be furious if you don't bởi the homework.

(Giáo viên tiếp tục trừng trị gắt nếu như khách hàng ko thực hiện bài bác tập luyện.)

3. I won't eat kimchi when I go to lớn Korea unless I have to lớn.

(Mình sẽ không còn ăn kim chi lúc đến Nước Hàn trừ khi bản thân cần ăn.)

4. If you turn on the light, you will be able to lớn see better.

(Nếu chúng ta bật đèn sáng thì các bạn sẽ thấy rõ ràng rộng lớn.)

5. You won't be able to lớn find the house unless you use your GPS. There’s no one around.

(Bạn sẽ không còn thể nhìn thấy căn nhà nếu như khách hàng ko sử dụng GPS. Không với ai ở xung quanh trên đây cả.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Complete the following sentences to lớn make them true for you. Then share your answers with a partner.

(Hoàn trở thành những câu tại đây nhằm thực hiện mang đến bọn chúng đích với chúng ta. Sau cơ share câu vấn đáp của công ty với cùng một người chúng ta.)

1. If it rains tomorrow, ___________________.

2. Unless I get good marks, ___________________.

3. If I have không tính tiền time this weekend, ____________________.

4. If I study harder, ___________________.

5. Unless I go to lớn bed early, __________________.

Lời giải chi tiết:

1. If it rains tomorrow, we won't go to lớn the park.

(Nếu mai trời mưa thì tất cả chúng ta sẽ không còn cút khu dã ngoại công viên.)

2. Unless I get good marks, my mum won't buy má a new phone.

(Nếu nhưng mà bản thân ko đạt điểm đảm bảo chất lượng thì u bản thân sẽ không còn mua sắm cho bản thân mình điện thoại cảm ứng thông minh mới nhất.)

3. If I have không tính tiền time this weekend, I will play badminton with my best friends.

(Nếu bản thân với thời hạn rảnh vào buổi tối cuối tuần này, bản thân tiếp tục đùa cầu lông  với bạn tri kỷ.)

4. If I study harder, I will get a good marks.

(Nếu bản thân học tập chuyên cần hơn vậy thì bản thân sẽ tiến hành điểm trên cao.)

5. Unless I go to lớn bed early, I won't get up early.

(Trừ khi bản thân cút ngủ sớm thì bản thân sẽ không còn thể dậy sớm.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to lớn the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations to lớn express certainty in the following situations. 3. QUIZ How much bởi you know about the cuisines of different countries? Do the quiz to lớn find out. 4. Work in groups. Read the two passages and discuss the questions below. 5. Work in groups. Talk about the typical food in your area. Discuss the following:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (its location, climate, native people, culture, ...). 2. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in pairs. Look at the pictures and use the cues to lớn talk about what people in some places bởi to lớn maintain their traditional lifestyle. 5. Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2

  1. Work in groups. Which of the following bởi you think is more influenced by modern technology? Tick ✓ your choice(s). 2. Listen to lớn the conversation and tick (✓) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer to lớn each question. 4. Look at the list below. Put the ideas about online learning in the correct columns. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about the advantages OR disadvantages of online learning. You can refer to lớn the listening and the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking back

  1. Match each word or phrase with its meaning. 2. Complete each sentence with a word or phrase from the box. 3. Complete the sentences, using the correct tense of the verbs in brackets. 4. Rewrite the following sentences, sánh that their meaning stays the same.

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project

  1. Find information about an interesting way of life around the world, including: 2. Work in groups. Make a poster to lớn introduce the people. 3. Give a presentation to lớn the class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.